wrh_left_button menu_ealat birgenicr_left_button2
Aloite Eduskunnalle
Written by Minna PE Näkkäläjärvi   
Thursday, 07 June 2012 06:25
AddThis Social Bookmark Button

Inarissa 22.05.2012

 

Suomen porosaamelaiset ry:n hallitus on kokouksessaan käsitellyt Suomen petotilannetta poronhoidon

kannalta ja toteaa, että tilanne on kestämätön. Saamelaisalueeella ja koko poronhoitoalueella petojen määrä

on kasvanut jo yli sietorajan, poronhoito ei kestä tätä petomäärää.

Jyrki Kataisen hallitusohjelman mukaan ”Suurpetokannat on varmistettava kestävälle tasolle

ihmisten ja tuotantoeläinten turvallisuustarpeet sekä luonnon monimuotoisuus huomioon ottaen.

Porotalouden kehittämistä vahvistetaan ja vahinkokorvausjärjestelmää joustavoitetaan.”

 

Suomen porosaamelaiset ry toteaa, että poro on poroelinkeinonharjoittajan tuotantoeläin, jonka turvallisuustarpeita ei ole huomioitu Suomen petopolitiikassa eikä petovahinkojen  korvausten leikkaaminen ei ole joustavaa vahinkojen korvausta. Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti 20.4.2012, että vuoden 2011 suurpetovahinkoja ei voida maksaa täysimääräisenä. Tiedotteen mukaan suurpetojen viime vuonna aiheuttamien vahinkojen korvauksia joudutaan leikkaamaan 23 %.

 

Perovahinkojen korvausten leikkaaminen aihettaa poroelinkeinonharjoittajille kestämättömän tilaneen.

Petomäärien lisääntymisen vuoksi poronelinkeinonharjoittajat menettävät yhä enemmän poroja petojen

suihin ja lisäksi kasvaneet petomäärät aiheuttavat kulujen lisääntymistä porojen suojelemisen sekä

pedontappamien porojen etsimisen vuoksi.

 

Kasvaneet petomäärät heikentävät poronhoidon taloudellista kannattavuutta, koska pedot tappavat ja syövät

poroja niin paljon , että teurasporojen määrä laskee niin alas, ettei edes poronhoidon kuluja voida maksaa

teurastuloilla. Kaikki tämä tarkoittaa sitä, että poroelinkeinonharjoittajalla ei ole mahdollisuutta suunnitella

kestävästi tulevaisuuttaan, koska on niin monia epävarmuustekijöitä, mm. teurassuunnitelmat eivät toteudu,

koska syksyllä teurastus aikana ei olekaan odotettua määrää poroja mitä myydä. On todettava, että kaikkia

petojen tappamia poroja ei suinkaan löydetä ja ne jäävät omistajan vahingoksi.

 

Yhä kasvaneet petovahingot heikentävät paitsi perheen taloudellista toimeentuloa ne myös vaikuttavat perheen jäsenten kokonaisvaltaiseen toiminkykykyyn.  Jatkuva elinkeinopohjan mureneminen, suuren petomäärän aiheuttama toivottomuus ja poronhoidon kulujen kasvaminen vaikuttavat perheen arkipäivässä mm. negatiivisena tulevaisuuden näkymänä. Kataisen hallitusohjelman mukaan Jokainen ansaitsee reilun alun ja aidot tasaveroiset mahdollisuudet elämälleen. Yhteiskunnan vastuun rinnalla on yhteisön vastuu. Ihmisten omaa vastuuta itsestään, perheistään ja yhteisöistään tuetaan.

 

Poroelinkeinonharjoittajat kantavat vastuunsa elämästään, elinkeinostaan ja yhteisöstään, mutta he ovat voimattomia elinkeinonsa ja toimeentulonsa puolustamisessa petoja vastaan. Poroelinkeinonharjoittajat odottavat Suomen Eduskunnalta ja hallitukselta sekä täysimääräisiä  korvauksia petojen tekemistä vahingoista että kiireellisesti toimenpiteitä petokannan vähentämiseksi. Petojen ruokkiminen poroilla, yksityisen ihmisen toimeentulon lähteellä, on kestämätöntä elinkeinon ja ihmisten toimeentulon heikkenemisen vuoksi. Ja nämä vaikuttavat poroihmisten fyysiseen,  psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen ja koko elinkeinon tulevaisuuteen.

 

Petojen aiheuttamien vahinkojen korvaaminen perustuu todettuihin vahinkoihin, mutta on huomioitava, että kaikkia menetettyjä poroja ei löydetä ja pedoista aiheutuu poronomistajalle hyvin paljon kuluja sekä petovahinkojen etsimisestä mutta myös pedoista aiheutuvien vahinkojen ehkäisemisestä.

Poroja on paimennettava päivittäin ja laajoissa paliskunnissa, joissa harjoitetaan vapaasti laiduntavaa poronhoitoa, kulut syntyvät sekä polttoainekuluista myös työvälineiden kulumisesta ja työvälineiden kunnossapidosta sekä muista kuluista, joita syntyy päivittäisistä työskentelymatkoista.

 

MMM:n antamassa  tiedotteessa mainitaan, että  vuonna 2011 suurpetojen tappamien porojen määrä pysyi kuitenkin lähes ennallaan. Vuonna 2012 alkuvuonna on jo nähtävissä että petomäärät ovat voimakkaasti lisääntyneet, koska suurpetojen tappamia poroja on löytynyt jo alkuvuoden ainakin huomattavasti enemmän verrattuna aiempaan vuoteen.

 

Suomen porosaamelaiset ry;n esitys

Suomen porosaamelaiset ry, jonka kaikki toimijat työskentelevät päivittäin poronhoidon parissa, toivoo, että Suomen eduskunta ryhtyy

  • kiireellisiin toimenpiteisiin vahvistaakseen poroelinkeinon parissa työskentelevien ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja toimeentuloa sekä turvataakseen poroelinkeinon  tulevaisuuden.

  • varaa vuoden 2012 seuraavassa lisätalousarviossa määrärahan vuoden 2011  suurpetovahinkojen maksamiseksi täysimääräisenä.

  • varaa vuoden 2013 talousarvioon riittävän suuren määrärahan petovanhinkojen maksamiseksi poronhoidolle täysimääräisinä ja käynnistää toimenpiteitä petovahinkojen etsimisestä aiheutuvien kulujen korvaamiseksi poromiehille

  • päättää, että Suomessa ryhdytään kiireellisesti toimenpiteisiin alati kasvavan  petokannan vähentämiseksi sekä kehitetään keinoja petovanhinkojan ehkäisemiseksi

                                                               

Pekka Aikio                                                                     Per Oula Juuso

puheenjohtaja                                                                   varapuheenohtaja

 

yhteystiedot:                                                                     yhteystiedot:

+358400 272 815                                                              +358400 295 582

email: siikapekka(at)gmail.com                                          email:per-o(at)suomi24.fi

Related Articles/Posts