Internationsl Centre for Reindeer HusbandryASsociation of World Reindeer Herders
Njuolggadusat/vedtekter
Written by Karen Inga Kemi   
Wednesday, 21 April 2010 14:05
AddThis Social Bookmark Button

Boazoealáhusa nissonolbmuid fierpmádagaid riikkastivra

Njuolggadusat

§1        Fierpmádat:

Fierpmádaga namma lea Boazoealáhusa nissonolbmuid fierpmádagaid riikkastivra.  Fierpmádat lea oktasaš čohkkejeaddji stivra boazoealáhusa nissonolbmuid fierpmádagaide. Fierpmádat ii gula ovttage ásahussii , ii organisašuvdnii iige bellodahkii.

 

§2        Ulbmil:

Fierpmádagaid riikkastivra galgá:

- leat gulahallangaskaoapmin boazoealáhusa nissonolbmuid fierpmádagaide

- ovdánahttit ja nannet oktavuođa boazoealáhusa nissonolbmuid fierpmádagaid gaskkas

- bargat buot áššiiguin ovdánahttit bearrašiid ja nissonolbmuid dili ja oassálastima boazoealáhusas

-sihkkarastit ealáhuslaš dásseárvvu dievdduid ja nissonolbmuid gaskkas

-nannet sámi árbevieruid, omd seailluhit árbevirolaš máhtuid ja oahpahusa

-ovddidit ealáhusa buriid beliid ja čađahit diehtojuohkima boazoealáhusa birra

-ovttasbargat boazoealáhusservviiguin, eamiálbmot- ja nissonorganisašuvnnaiguin

 

§ 3       Miellahtut:

Boazoealáhusa nissonolbmuid fierpmádagaid riikkastivra ovddasta boazoealáhusa nissonfierpmádagaid geaid miellahtut leat siidaoasi miellahtut.

 

§ 4       Stivra:

Gaskaboddosaš stivra válljejuvvo fágasemináras njukčamánu 7.beaivve Álttás mii doaibmá jagi.

Boazodoallo Nissonfierpmádagaid jahkečoahkkimat evttohit guhtege 1 stivralahtu ovdal cuoŋománu 1. beaivve. Fierpmádagaid ovdaolbmot deaivvadit oktasaš čoahkkimii gos nammadit 5 stivralahtu ja 5 sadjásašlahtu. Stivra válljejuvvo 2-jahkái háválassii  cuoŋománu 15.beaivve.

Álgojagi ii berre molsut olles stivrra vai sihkkarastto kontinuitehta stivrra bargguin. Stivra vállje ieš ovdaolbmo, čálli ja ruhtadoalli.

 

§ 5       Njuolggadusaid rievdadeapmi:

Njuolggadusaid rievdadeapmi sáhttá dušše dahkkot fierpmádagaid ovdaolbmuid čoahkkimis 2/3 oasi eanetloguin.

 

§ 6       Heaittiheapmi:

Gáibiduvvo 2/3 oassi eanetlohku guovtti maŋemus fierpmádagaid ovdaolbmuid čoahkkimis. Jus Boazoealáhusa nissonolbmuid fierpmádagaid riikkastivra heaittihuvvo, de mearrida fierpmádagaid ovdaolbmuid čoahkkin mo Boazoealáhusa nissonolbmuid fierpmádagaid riikkastivrra ruhta ja opmodat galgá geavahuvvot.


Riksstyret for reindriftsnæringens kvinnenettverk

Vedtekter

§1 Nettverket:

Nettverkets navn er Riksstyret for reindriftsnæringens kvinnenettverk. Nettverket er et samlende styre for reindriftsnæringes kvinnenettverk. Nettverket er et frittstående nettverk og er partipolitisk uavhengig og uavhengig av eksisterende samiske organisasjoner.

 

§2 Formål:

Nettverkenes riksstyre skal:

-være en kommunikasjonskanal for kvinnenettverkene i reindrifta

-styrke og utvikle kontakten/samholdet mellom kvinner i reindrifta

-jobbe med saker som fremmer familiens og kvinnenes situasjon og deltakelse i reindriftsnæringa

-Sikre yrkesmessig likeverd mellom kvinner og menn i reindriftsnæringen

- Styrke samiske tradisjoner, f.eks videreføre tradisjonelle kunnskaper og opplæring

-utvikle positive sider ved næringa og spre informasjon om reindriftsnæringa

-samarbeide med organisajoner innen reindriftsnæringa og urfolks- og kvinneorganisasjoner

 

§ 3 Medlemmer:

Medlemmer i Riksstyret for reindriftsnæringens kvinnenettverk er kvinnenettverk med medlemmer som er medlemmer i siidaandel.

 

§ 4 Styret:

På fagseminaret i Alta, 7. mars, oppnevnes det ett midlertidig styre som skal virke i ett år.

Årsmøtene for hver av kvinnenettverkene i reindrifta kommer med forslag på 1 styremedlem før 1. april. Ledere for kvinnenettverkene avholder møte hvor det oppnevnes 5 styremedlemmer og 5 varamedlemmer. Styret oppnevnes for 2-års periode den 15. april.

Det første året bør ikke hele styret byttes ut for å opprettholde kontinuitet i styrets arbeid. Styret oppnevner selv leder, sekretær og kasserer.

§ 5 Endring av vedtekter:

Njuolggadusaid rievdadeapmi sáhttá dušše dahkkot fierpmádagaid ovdaolbmuid čoahkkimis 2/3 oasi eanetloguin.

Endring av vedtekter kan bare gjøres på møte med ledere av nettverkene med 2/3 flertall.

§ 6 Oppløsning:

Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall på to følgende møter med kvinnenettverkenes ledere. Ved oppløsning av Riksstyret for reindriftsnæringens kvinnenettverk, skal møte med ledere av kvinnenettverkene fatte vedtak om disponering av Riksstyret for reindriftsnæringens kvinnenettverks midler og eiendeler.

Birgen